woodys-white-lamele-na-hdf-265-x-17-6-stone-master